"Cơ trưởng" đang bay thì "gãy cánh" giữa đường

(Youtube)

Viết ý kiến