Nói thật đi, mấy anh có thể nâng được vợ như thế này!

(Dân Việt)

Viết ý kiến