Vào lúc quan trọng đừng đặt niềm tin vào phụ nữ

(Dân Việt)

Viết ý kiến