Video dựng lại toàn cảnh vỡ đập thủy điện tại Lào cuốn trôi cả 1 làng

(Youtube)

Viết ý kiến