Điểm không quan trọng, quan trọng là có đủ điểm hay không

27/06/2017 12:48 GMT+7


Còn như không đủ điểm thì Bộ nào không quan trọng.

(CLB Làng Cười VN)