Tập đoàn PVN

  • Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng

    Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng

    27-04-2017 19:21Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.
  • Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng

    Đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng

    27-04-2017 17:48Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.