Thằng mặt cho (tmc) đi, thằng mặt lợn (tml) về

Chúc mừng năm mới thằng mặt lợn (tml). Ừ, tạm biệt nhé thằng mặt chó (tmc).


- Chúc mừng năm mới thằng mặt lợn (tml)!
- Ừ, tạm biệt nhé thằng mặt chó (tmc)!

Lão Đồng Nát

Viết ý kiến