Chữa khó ngủ! Ai đang khó ngủ đảm bảo đọc xong truyện này có thể ngủ ngay.

Thư Kỳ là một ngôi sao điện ảnh nên lúc nào cũng bận rộn vì vậy cô đã thuê một Thư Ký riêng làm việc cho mình.Người ta gọi đó là Thư Ký của Thư Kỳ. Một ngày nọ Thư Kỳ có thư.Thư Kỳ mới kêu Thư Ký lấy thư giúp Thư Kỳ.
Thư Ký của Thư Kỳ đi lấy thư của Thư Kỳ tiện lấy thư của Thư Ký của Thư Kỳ luôn. Nhưng muốn lấy thư của Thư Kỳ thì phải có chữ kí của Thư Kỳ. Thư Ký của Thư Kỳ cố giải thích, Thư Ký của Thư Kỳ là Thư Ký của Thư Kỳ nên có thể Ký thư thay Thư Kỳ. Nhưng cô giữ thư nói Thư Kỳ phải ký mới lấy được thư, nên Thư Ký của Thư Kỳ không được ký mà Thư Kỳ phải ký. Nên Thư Ký của Thư Kỳ mới gọi cho Thư Kỳ, kêu Thư Kỳ ra ký nhận thư của Thư Kỳ giùm Thư Ký của Thư Kỳ. Thư Kỳ nghe Thư Ký của Thư Kỳ kêu Thư Kỳ ra ký lấy thư giùm, thì Thư Kỳ không biết là Thư Ký nhờ lấy thư của Thư Kỳ hay là thư của Thư Ký.
Thư Kỳ bực Thư Ký của Thư Kỳ nhưng cũng ra ký lấy thư. Ra tới nơi...Thư Kỳ lại không ký thư của Thư Kỳ mà ký thư của Thư Ký của Thư Kỳ. Thư ký của Thư Kỳ nói Thư Kỳ ra ký giùm thư ký của Thư Kỳ, nên Thư Kỳ nghĩ là ký lấy thư giùm Thư Ký của Thư Kỳ. Do đó Thư Kỳ không ký thư của Thư Kỳ mà Thư Kỳ đi ký lấy thư của Thư Ký của Thư Kỳ. Thư ký của Thư Kỳ thấy Thư Kỳ ký lấy thư của mình thì đùng đùng chửi Thư Kỳ.
Thư ký mới hỏi sao Thư Kỳ không ký lấy thư của Thư Kỳ mà ký lấy thư của Thư Ký của Thư Kỳ. Thư Kỳ thấy Thư Ký của Thư Kỳ lớn tiếng với Thư Kỳ thì Thư Kỳ hỏi Thư Ký của Thư Kỳ là Thư Ký của Thư Kỳ hay Thư Ký là của Thư Ký của Thư Ký .Thư Ký của Thư Kỳ mới nói vì thư ký của Thư Kỳ dù là Thư Ký nhưng thư của Thư Ký của Thư Kỳ không phải là thư của Thư Kỳ .Tại sao thư của Thư Kỳ mà Thư Kỳ không kí lại ký thư của Thư Ký của Thư Kỳ.Thư Kỳ táng sấp mặt Thư Ký của Thư Kỳ rồi Thư Kỳ tự làm công việc của Thư Ký. Sau đấy Thư Kỳ đuổi việc Thư Ký!

(CLB Làng Cười VN)

Viết ý kiến