Dư Âm - Ngọc Lan, Ngọc Thuỷ (Kiếp Hoa 1953)

(Youtube)

Viết ý kiến